raum Kab Mob

2 Me Paub Txog Kev Kho Mob Hauv Tsev Rau Kab Mob Lub raum

tshuaj kho mob hauv tsev rau raum mob - phau ntawv txhais lus zoo rau yus lub cev - tom qab ntawv muaj kev nyab xeeb - kev lom zem Blausen_0592_KidneyAnatomy_01

Kev Siv Hauv Tsev Rau Kab Mob Lub raum.
Kab mob hauv lub raum suav nrog cov xwm txheej uas ua rau koj ob lub raum puas thiab ua rau nws lub peev xwm tshem tawm cov co toxins thiab ua rau koj tsis muaj mob. Cov khoom siv roj ntsha tuaj yeem tsim ntau yam nyob hauv koj cov ntshav, ua rau cov kab mob hla mus, uas tuaj yeem ua rau koj mob. Yog tias tsis kho, koj tuaj yeem tsim cov kev mob tshwm sim xws li ntshav siab, ntshav liab (ntshav tsis txaus), cov pob txha tsis muaj zog, noj tsis zoo thiab tsis muaj zog ntawm cov hlab ntshav. Kuj, mob raum ua rau koj muaj feem mob plawv thiab mob plawv txoj hlab ntshav.