Mob daj ntseg

#1 Yam Kho Tau Zoo Leishmaniasis Thiab Leishmaniasis Cov tsos mob

Leichmaniasis phlebotomine av ntaj

Kev Kho Tus Mob Leishmaniasis Thiab Cov tsos mob Leishmaniais.

Tsoomfwv Meskas Cov Tsev Kho Mob ntawm William Beaumont Army Medical Hospital tau ua qhov kev tshawb fawb txog Leishmaniasis, siv cov nyiaj. Lawv pom tias qhov sib npaug ntawm kev noj 1-2 cov tee ntawm ShopFreeMart PureSilver 3 lub sijhawm txhua hnub tuaj yeem rhuav tshem cov cab.

Pom Zoo Kev Kho Mob.
PureSilver yuav tsum thov cov ntsiab lus 2-4 lub sijhawm raws li xav tau. Koj tuaj yeem cia siab pom ib qho txiaj ntsig nyob rau ncua sijhawm ntawm yim lub lim tiam.