Asthma

Acupuncture Mob Hawb Pob - Tseeb Los Ntawm Tseeb?

acupunture for asthma - acupressure - the natural health dictionary - thenaturalhealthdictionary.com - video

Acupuncture Mob Hawb Pob - Tseeb Los Ntawm Tseeb?

Acupuncture for asthma may sound like an odd combination.

One is a common disease that affects approximately 20 million Americans; the other is a mysterious, esoteric, alternative medicine technique.

Lots of people have asthma, but not many people have tried acupuncture.

But if you are an asthma sufferer, it can seem at times that anything – even something as mysterious as acupuncture – is worth trying. Breathing is something that most us never think about. It’s an unconscious process and unless we’re ill, we easily get the oxygen we need.

Kev Ua xua, hawb pob, thiab Mob Hlwb

Kev ua xua, hawb pob, thiab Kab mob ntsws 1

Cov tsos mob ua xua lossis ua xua nyob rau hauv cov menyuam yaus yog qhov tsis txaus ntseeg tias yog ib yam tsis ncaj ncees rau tus menyuam. Ntau dua li npog cov teeb meem siv cov tshuaj, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog tias cov tsos mob ua xua yog qhov ceeb toom tias qee yam hauv lawv cov zaub mov noj lossis ib puag ncig ua rau lawv muaj teeb meem.